top of page

Budgetcoaching

Opruimcoaching

Voor grip op de huishoudknip

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
1.  Caroline's Budget-, & Opruimcoaching, gevestigd te Veenendaal, (budgetcoach & opruimcoach) KvK nummer 70919895, wordt in deze

    algemene voorwaarden aangeduid als coach.
2. De wederpartij van coach wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
3. Partijen zijn: coach en cliënt samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de ondertekende afspraken en prijsopgave + bijbehorende factuur tussen beiden partijen.

Artikel2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of  

    namens coach.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1.  De volledige koopsom wordt altijd binnen de vervaltermijn voldaan. 
2. Betaalt de cliënt niet op tijd, dan is hij/zij in gebreke. 
3. Blijft de cliënt in gebreke, dan zal de coach tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor

    rekening van de cliënt. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

    incassokosten
4. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach op de cliënt onmiddellijk

    opeisbaar.
5. Weigert de cliënt zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de coach, dan is hij/zij nog steeds verplicht de

    afgesproken prijs aan de coach te betalen.

6. Indien cliënt binnen 24 uur van te voren een sessie annuleert staat het coach in haar recht om de kosten voor betreffende sessie in 

    rekening te brengen/te verhalen op cliënt.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1.  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die  

    gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele    

    andere overheidsheffingen.

3. Caroline's.....  kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen, of had

    kunnen begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

    bevatten.

Artikel 5: herroepingsrecht
1.  Er bestaat geen herroepingsrecht op de overeenkomst. Uitgezonderd bij overlijden van de cliënt of zeer ernstige langdurige

    ziekte. Is van voornoemde geen sprake en wil de cliënt toch afzien van de overeenkomst, dan is de cliënt het totaalbedrag

    wat opgenomen is in de overeenkomst verschuldigd.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om

   de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

   dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

    daarvoor worden beïnvloed. Coach stelt cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, licht de coach, de

    cliënt hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft coach daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de

    overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de coach geen meerkosten in rekening brengen indien de

    wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Overmacht
1. Kan de coach niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet    aansprakelijk voor door cliënt geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee cliënt ten tijde van het aangaan van de

    overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet

    door cliënt kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, energiestoring,

    overstroming, aardbeving, brand,  gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van

    coach.
3. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan coach niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan

    voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang coach niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de

    overige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of

    gedeeltelijk te ontbinden.
4. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft cliënt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

    ontbinden. Ontbinding kan alleen schriftelijk.

Artikel 8: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming

   van de andere partij. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1.  De coach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. materiële schade aan (persoonlijke) goederen/zaken van cliënt.

2. Coach is niet aansprakelijk voor welk letsel dan ook, dat bij cliënt zou kunnen ontstaan/optreden tijdens het coachingstraject. 

3. De cliënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar financiën en administratie en zijn/haar handelen hierin. De coach

    heeft alleen een adviserende rol, de cliënt besluit wat hij/zij met de adviezen doet. De coach kan nimmer aansprakelijk worden

    gesteld voor de financiën/administratie van de cliënt.

Artikel 10: Klachtplicht
1.  Cliënt is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden te melden aan coach. De klacht bevat een zo gedetailleerd

     mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat coach in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan zal coach haar best doen hier een passende oplossing voor te vinden, zodat het budgetcoaching en/of 

    opruimcoaching traject alsnog naar tevredenheid opgepakt kan worden.
 
Artikel 11: Toepasselijk recht
1.   In deze overeenkomst tussen coach en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is

     bevoegd.
2.  Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door de rechter als

     onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 Caroline's.....

Homepagina

  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Een schoon en gezellig huis

   &

bottom of page